*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

چـــه طولانـــی میشـــود ایـــن روزهـــا ...


چـــه طولانـــی میشـــود ایـــن روزهـــا ...

ایـــن نقطـــه چیـــن هـــای تـــا بـــه خـــدا ...

هـــرقطـــره انگـــار کفـــاره ی یـــک گنـــاه اســـت !

چـــه سیلابـــی بـــه راه انداختـــه ام ...

راستـــی ... تــــــو ...

کفـــاره ی کـــدام گناهـــم بـــودی ........؟![ یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ] [ 10:30 ق.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ نظرات() ]