*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

ایـטּ روزها مـטּ

 

ایـטּ روزها مـטּ

خدای سکوت شــ
בه ام

خفقان گرفته ام تا

آرامش اهالـ
ے בنیا

خط خطی نشو
ב...

اینجا زمیـ
טּ است

اینجا زمین است رسم آ
בمهایش عجیب است

اینجا گم که میشو
ے

بجا
ے اینکه دنبالت بگرבטּ

فراموشت میکنـ
ב...

[ پنجشنبه 30 آبان 1392 ] [ 10:10 ق.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ نظرات() ]